Seuran säännöt

Sukellusseura H2O ry:n säännöt

Sääntöjä on muutettu 21.11.2020, 11.11.2006, 8.11.2005, 15.11.1996 ja 15.3.1989.

Vuoden 2020 muutoksessa lisättiin kirjaus järjestö- ja seurayhteistyöstä, vahvistettiin johtokunnan roolia
henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä sekä lisättiin mahdollisuus lähettää seuran kokouksiin kutsut
sähköpostilla. Sääntöihin lisättiin myös etäkokousmahdollisuus.

 1. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura, on nimeltään Sukellusseura H20 ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
 2. Seuran tarkoituksena on urheilusukellustaidon ja -tekniikan sekä uintiharrastuksen ja edellisiin liittyvän toiminnan kehittäminen. Tarkoituksensa saavuttamiseksi seura järjestää kursseja, valistus- ja harjoitustilaisuuksia, näytöksiä, kilpailuja ja juhlia. Sukellusseura H2O ry voi näiden tavoitteiden edistämiseksi kuulua jäsenenä järjestöihin tai tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa seuran kokouksen päätöksellä.
 3. Seuran henkilöjäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, mursujäseniä, nuorisojäseniä, ulkojäseniä tai kannattajajäseniä. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka suorittaa seuran kokouksen määräämän liittymismaksun tai seuran laitesukelluksen peruskurssin. Varsinaisilla jäsenillä on puhe- ja äänivalta seuran kokouksissa. Mursujäsenyydestä päättää seuran syys- tai kevätkokous johtokunnan esityksestä. Ehtona on vähintään 15 vuoden jäsenyys sekä pitkän ajan, ja edelleen jatkuva, aktiivinen osallistuminen seuratoimintaan. Mursujäsenillä on puhe- ja äänivalta seuran kokouksissa. Seuran nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö. Nuorisojäsenyys jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana nuorisojäsen täyttää 18 vuotta. Nuorisojäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus seuran kokouksissa, mutta ei äänivaltaa. Seuraan voidaan hyväksyä ulkojäseneksi 18 vuotta täyttänyt henkilö. Ulkojäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus seuran kokouksissa, mutta ei äänivaltaa. Seuran kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä seuran tarkoituksen ja sen toimintaperiaatteet hyväksyvä henkilö taikka oikeuskelpoinen yhteisö, joka antaa seuralle taloudellista avustusta. Kannattajajäsenellä ei ole seuran kokouksissa puhe- eikä äänivaltaa. Johtokunta ratkaisee jäsenyysanomukset ja huolehtii yhteistyöjäsenyyksiin mahdollisesti liittyvien jäsentietojen luovuttamisen asianmukaisuudesta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
 4. Jokainen seuran jäsen suorittakoon sen suuruisen jäsen- ja liittymismaksun kuin seuran kokous on määrännyt. Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta päättää syyskokous kerrallaan yhdeksi vuodeksi. Seuran päättäviä elimiä ovat syys- ja kevät- sekä ylimääräiset kokoukset.
 5. Seuran asioita hoitaa sen hallituksena johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Johtokunnan jäsenet valitaan seuran syyskokouksessa
  kahdeksi ja varajäsenet yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Kesken toimikauden eroavan jäsenen tai varajäsenen tilalle voidaan valita uusi jäsen missä tahansa syys- tai kevätkokouksessa edellyttäen, että siitä on kokouskutsussa mainittu. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä perustaa tarvittavan määrän jaostoja hoitamaan eri toimintoja.
 6. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta taikka kun vähintään kolme jäsentä sitä haluaa. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on läsnä. Päätökset johtokunnan kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama
  mielipide.
 7. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
 8. Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa johtokunnalle 10 päivän kuluessa tilien vastaanottamisesta.
 9. Seuran kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta jäsenien jäsenrekisteriin ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin lähetetyillä kokouskutsuilla. Kokoukset voidaan
  järjestää myös etäyhteydellä.
 10. Seuran syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa vahvistetaan seuraavaksi kalenterivuodeksi
  – liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
  – muut jäsenyyteen liittyvät velvoitteet
  – toimintasuunnitelma
  – tulo- ja menoarvio;
  valitaan johtokuntaan erovuorossa olevien tilalle puheenjohtaja ja muut jäsenet, kaksi varajäsentä sekä seuran tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies; ja käsitellään
  muut kokouskutsussa mainitut asiat. Seuran kevätkokouksessa, joka pidetään helmi-maaliskuussa
  – esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
  – vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta
  – päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
  – käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 11. Ellei jäsen täytä sääntöjen ja seuran kokouksen määräämiä velvollisuuksia, voidaan hänet erottaa seuran jäsenyydestä johtokunnan päätöksellä. Jäsen on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksensä seuraavaan seuran kokoukseen tutkittavaksi. Vaatimus tästä on lähetettävä kirjallisesti johtokunnan puheenjohtajalle kahden viikon kuluessa siitä, kun jäsen on saanut tiedon erottamispäätöksestä. Ellei jäsen muistuttamisesta huolimatta ole suorittanut määrättyjä maksuja vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon päätyttyä, tulee johtokunnan tähän säännökseen viitaten toimittaa vielä yksi muistutus. Ellei maksua tapahdu jälkimmäisen vuosipuoliskonkaan kuluessa, johtokunta katsoo jäsenen eronneeksi seurasta.
 12. Näitä sääntöjä voidaan seuran kokouksessa muuttaa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja, jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä. Kokouksessa on puhe- ja äänivalta ainoastaan niillä jäsenillä, jotka ovat suorittaneet kaikki erääntyneet jäsenmaksunsa.
 13. Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä seuran kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.
 14. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan luovutetaan seuran varat urheilusukellustoiminnan kehittämiseen.
 15. Muutoin noudatetaan mitä voimassaoleva yhdistyslaki säätää.Sääntöjä on muutettu 11.11.2006, 8.11.2005, 15.11.1996 ja 15.3.1989.